iCode:
名稱: 105學年度新詩朗誦比賽優勝212

頻道: 國文競賽

上傳者: 學生活動

上架時間: 2017-02-02 11:06:51

簡介:

適用對象:

嵌入:

15 集節目

Thumbnail
8:14

105學年度新詩朗誦比賽優勝213

瀏覽次數:363

Thumbnail
7:38

105學年度新詩朗誦比賽優勝212

瀏覽次數:448

Thumbnail
6:36

105學年度新詩朗誦比賽優勝208

瀏覽次數:371

Thumbnail
6:25

104學年度新詩朗誦比賽優勝205

瀏覽次數:662

Thumbnail
9:19

104學年度新詩朗誦比賽優勝213

瀏覽次數:515

Thumbnail
8:34

104學年度新詩朗誦比賽優勝209

瀏覽次數:540

Thumbnail
8:09

103學年度詩歌朗讀比賽-212班

瀏覽次數:801

Thumbnail
5:50

103學年度詩歌朗讀比賽-214班

瀏覽次數:659

Thumbnail
7:55

103學年度詩歌朗讀比賽-202班

瀏覽次數:589

Thumbnail
9:00

102學年度詩歌朗讀比賽-213我的16歲你好嗎

瀏覽次數:788

Thumbnail
6:26

102學年度詩歌朗讀比賽-212風

瀏覽次數:890

Thumbnail
5:56

102學年度詩歌朗讀比賽-201魔戒

瀏覽次數:769

Thumbnail
4:57

101學年度詩歌朗讀比賽-214班

瀏覽次數:1073

Thumbnail
4:49

101學年度詩歌朗讀比賽-212班

瀏覽次數:1047

Thumbnail
7:43

101學年度詩歌朗讀比賽-202班

瀏覽次數:995